Тексеру комиссиясының құрамыСостав ревизионной комиссииStructure of audit commission

Тегы СМЖ Лауазымы
Лауазымы
1 Елшібеков Серікбек Кеңесбекұлы Тексеру жөніндегі комиссиясының төрағасы «Самұрық-Қазына Келісімшарт» АҚ бас директоры
2 Гольдштауб
Денис Юрьевич
Тексеру жөніндегі комиссиясының мүшесі «Ритам-Павлодар» ЖШС бас директоры
3 Рогалев
Виктор Павлович
Тексеру жөніндегі комиссиясының мүшесі  ҚР Кәсіподақтар Федерациясының басқарма төрағасының орынбасары

ФИО Должность в СМК Должность
1 Елшибеков
Серикбек Кенесбекович
Председатель Ревизионной комиссии Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт»
2 Гольдштауб
Денис Юрьевич
Член Ревизионной комиссии Генеральный директор ТОО «Ритам-Павлодар»
3 Рогалев
Виктор Павлович
Член Ревизионной комиссии Заместитель председателя Правления Федерации профсоюзов РК 

Full name Position of AKMI Position
1 Elshibekov Serikbek Kenesbekovich Chairman of the Audit Committee General Director of LLP «Samruk-Kazyna Contract»
2 Goldshtaub Denis Yurevich Member of the Audit Commission General director of LLP «Ritam-Pavlodar»
3 Rogalev Viktor Pavlovich Member of the Audit Commission  Vice chairman of the board of Federation of labor unions of RK