Үйлестіру кеңесінің құрамы Состав координационного совета Structure of coordination council

Аты-жөні ҚМЖО лауазымы Лауазымы
1 Скляр Роман Васильевич Үйлестіру кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары
2 Акчулаков Болат Оралұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Энергетика министрі
3 Алмағамбетов Қанат Есмұханұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ Басқарама төрағасының орынбасары
4 Әміртаев Асқар Сапарұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҚазАвтоПром» ЗТБ Басқарма төрағасы
5 Әшімбаева Мәулен Сағатұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі  Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының төрағасы
6 Бейсембаев Асқар Асанұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі Беларусь Республикасындағы ҚР елшісі
7 Есекеев Қуанышбек Бақытбекұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағсы
8 Есімханов Сұңғат Қуатұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Самрұқ энерго» АҚ Басқарама төрағасы
9 Ильясов Еркебұлан Ильясұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Alageum Electric» директорлар кеңесінің төрағасы
10 Исекешев Әсет Өрентайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Президенті көмекшісі
11 Казутин Николай Юрьевич Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ » АҚ құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры
12 Қанатбаев мақсат Антижапарұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Алматы ауыр машина жасау зауыты» АҚ Бас директоры
13 Канахин Амантай Өтебайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Format mach company» Бас директоры
14 Кенжин Болат Мәуленұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Машзавод №1» ЖШС Директоры
15 Кефер Андреас Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Бемер Арматура» ЖШС Бас директоры
16 Сулейменов Диас Тулеутайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Камкор Менеджмент» ЖШС бас директоры
17 Ким Дин Викторович Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Mineral Product Internacional» ЖШС Дамыту бойынша директоры
18 Құдайбергенов Дулат Нығметұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Қазақсельмаш» Корпорация ЖШС директорлан Кеңесі төрағасының орынбасары
19 Күреңбеков Дулат Жәнкеұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «С.М. Киров атындағы Машзавод» Бас директоры
20 Мырзағалиев Мағзум Маратұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарама төрағасы
21 Рау Альберт Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Мәжіліс депутаты

22 Сауранбаев Нұрлан Ермекұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Қазақстан Темір жолы» ҰК АҚ Басқарма төрағасы
23 Смағұлов Нұрлан Эркебуланұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Астана Моторс» КМК Президенты
24 Сүйентаев Дамир Серікбайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Сараптама және сертификаттау Ұлттық орталық»

АҚ Президенті

25 Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы Үлестіру кеңесінің мүшесі Премьер-Министр орынбасары – ҚР Ішкі Істер министрі
26 Тілеуберді Мұхтар Бескенұлы Үлестіру кеңесінің мүшесі Премьер-Министр орынбасары – ҚР Сыртқы Істер министрі
27 Өскенбаев Қайырбек Алтайұлы Үлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Индустрия және инфраструктура дамыту министрі
28 Шәріпов Мәжит Бейсенбайұлы Үлестіру кеңесінің мүшесі «Қазатомпром НАК» АҚ Басқарма төрағасы

 

Ф. И. О. Должность СМК Должность

 

1

 

Скляр Роман Васильевич Член Координационного совета Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
2 Акчулаков Болат Уралович член Координационного совета Министр энергетики РК
3 Алмагамбетов Канат Есмуханович член Координационного совета Заместитель председателя правления АО НК» Қазақстан темір жолы»
4 Амиртаев Аскар Сапарович член Координационного совета  

Председатель правления ОЮЛ» КазАвтоПром»

 

5 Ашимбаева Маулен Сагатович член Координационного совета Председатель Сената Парламента Республики Казахстан

 

6 Бейсембаев Аскар Асанович член Координационного совета Посол РК в Республике Беларусь

 

7 Есекеев Куанышбек Бакытбекович член Координационного совета Председатель правления АО» Казахтелеком»

 

8 Есимханов Сунгат Куатович член Координационного совета Председатель правления АО» Самрук энерго»

 

9 Ильясов Еркебулан Ильясович член Координационного совета Председатель совета директоров» Alageum Electric»

 

10 Исекешев Асет Орентаевич член Координационного совета Помощник Президента РК

 

11 Казутин Николай Юрьевич член Координационного совета Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам АО «ФНБ» Самрук-Казына»
12 Канатбаев Максат Антижапарович член Координационного совета Генеральный директор АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»
13 Канахин Амантай Утебаевич член Координационного совета Генеральный директор» Format mach company»
14 Кенжин Болат Мауленович член Координационного совета Директор ТОО» Машзавод №1″
15 Кефер Андреас член Координационного совета Генеральный директор ТОО» Бемер Арматура»
16 Сулейменов Диас Тулеутаевич член Координационного совета Генеральный директор ТОО» Камкор Менеджмент»
17 Ким Дин Викторович член Координационного совета Директор по развитию ТОО «Mineral Product Internacional»
18 Кудайбергенов Дулат Ныгметович член Координационного совета Заместитель председателя совета директоров ТОО Корпорация «Казахсельмаш»
19 Куренбеков Дулат Жанкеевич член Координационного совета Генеральный директор» Машзавод имени С. М. Кирова»

 

20 Мырзагалиев Магзум Маратович член Координационного совета Председатель правления АО НК» КазМунайГаз»

 

21 Рау Альберт член Координационного совета Депутат Мажилиса РК

 

22 Сауранбаев Нурлан Ермекович член Координационного совета Председатель правления АО НК» Қазақстан Темір жолы»

 

23 Смагулов Нурлан Эркебуланович член Координационного совета Президент КГП «Астана Моторс»

 

24 Суйентаев Дамир Серикбаевич член Координационного совета Президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
25 Султанов Бахыт Турлыханович член Координационного совета Заместитель Премьер-Министра-министр внутренних дел РК
26 Тлеуберди Мухтар Бескенович член Координационного совета Заместитель Премьер-Министра-министр иностранных дел РК

 

27 Ускенбаев Каирбек Алтаевич член Координационного совета Министр индустрии и инфраструктурного развития РК

 

28 Шарипов Мажит Бейсенбаевич член Координационного совета Председатель правления АО «НАК Казатомпром»