175-летие великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева

Бүгін — ұлтымыздың ұлы ойшылы, қазақтың бас ақыны Абайдың туған күні.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен 10 тамыз Абай күні деп белгіленді.
Елбасы,  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Абай әлемі бізді жеті түнде адастырмайтын темірқазық іспетті», – деп алдағы бағыт-бағдарымызды көрсетіп берген болатын.
Расында, Абайдың мәңгі өлмес рухани мұрасы, айтқан даналық ойлары ғасырлар өтсе де құндылығын жоғалтпайды.
Осы рухани мұраны дәріптеп, өнеге тұту — бүгінгі қоғамның міндеті.

Абайдың дүниетанымының қалыптасуына гуманистік идеяларды ұстанған шығыс ақындары мен ғалымдары (Фирдауси, Әлішер Науаи, Низами, Физули, Ибн Сина және басқалары), сонымен қатар орыс классиктерінің шығармалары және солар арқылы жалпы Еуропа әдебиеті әсер етті. Крыловтың, Лермонтовтың, Пушкиннің, Гете мен Байронның шығармаларын аударған.

Абай 170 астам өлең  жазды. 56 аударма мен философиялық трактаттар стилінде жазылған 45 «Қара сөздің» авторы. Қара сөздері тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Бұл шығармаларында этникалық қазақтардың тарихы, педагогикасы, адамгершілігі және заңы мәселелері көтерілген. Абай қазіргі кезде танымал болып табылатын жиырма шақты әуен шығарып, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз.

Сердечно поздравляем Вас  со знаменательным событием – 175-летием со дня рождения великого сына казахского народа, поэта, композитора, мыслителя, общественного деятеля, просветителя Абая Кунанбаева. Жизненный путь этого талантливого классика казахской литературы был неразрывно связан с судьбой своей Родины, а его имя знакомо всем, кто дорожит и по праву гордится богатейшим наследием своего народа.

175-летие Абая Кунанбаева – это событие всемирного масштаба. Значение Абая огромно не только для казахского народа, но для всей тюркской культуры. Все тюркоязычные народы испытали неизгладимое по сей день воздействие от творчества Абая Кунанбаева.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и учёные Востока, придерживавшиеся гуманистических идей (Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, прозаическая поэма «Қара сөз» — «Слова назидания» («Қара сөздер»), состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих «Назиданиях» поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. Он также был композитором, создав около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни.