Үйлестіру кеңесінің құрамыСостав координационного совета Structure of coordination council

Тегы СМЖ Лауазымы Лауазымы
1 Исекешев Әсет Өрентайұлы Үйлестіру кеңесінің төрағасы ҚР Инвестициялар және даму министрі
2 Әшімбаев Мәулен Сагатханұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты, ҚР Парламент Мәжілісінің халықаралық істер жөніндегі комитетінің, қорғаныс және қауіпсіздік төрағасы
3 Әлиев Нұрәлі Рахатұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі
4 Жұмағалиев Асқар Қуанышұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҰАК «Қазатомөнеркәсіп» АҚ басқарма төрағасы
5 Есекеев Қуанышбек Бақытбекұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі  «Қазақтелеком» АҚ басқарма төрағасы
6 Ыдырысов Ерлан Абілфәизұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Сыртқы істер министрі
7 Кизатов Ермек Әнуарбекұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҰК» ҚазАвтоЖол» АҚ басқарма төрағасы
8 Кефер Андреас Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Бемер Арматура» ЖШС бас директоры
9 Қожабаев Сайдулла Ілиясұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Alageum Group» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы
10 Мамин Асқар Ұзақбайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҰК «Қазақстан Темір Жолы» АҚ президенті
11 Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі «АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
12 Мыңбаев Сауат Мухаметбайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасы
13 Мырзахметов Абылай Исабекұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Атамекен» Қазақстан Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы
14 Үскенов Қанат Камзейұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Киров атындағы Машзауыты» ЖШС бас директоры
15 Рау Альберт Павлович Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Инвестициялар және даму вице-министрі
16 Сулейменов Диас Тулеутайұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Камкор Менеджмент» ЖШС бас директоры
17 Султанов Бақыт Турлыханұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі ҚР Қаржы министрі
18 Саткалиев Алмасадам Майданұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасы
19 Смағұлов Нұрлан Еркебұланұлы Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Астана Моторс» КМК президенті
20 Чекашов Виктор Анатольевич Үйлестіру кеңесінің мүшесі «Каспий машина жасау кешені» ЖШС директоры
21 Янбулатов Александр Александрович Үйлестіру кеңесінің мүшесі «FORMAT MACH COMPANY» ЖШС бас директоры

ФИО Должность в СМК Должность
1 Исекешев
Асет Орентаевич
Председатель Координационного совета Министр по инвестициям и развитию РК
2 Ашимбаев
Маулен Сагатханович
Член Координационного совета Депутат Мажилиса Парламента, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК
3 Алиев Нурали Рахатович Член Координационного совета
4 Жумагалиев Аскар Куанышевич Член Координационного совета Председатель Правления АО НАК «Казатомпром»
5 Есекеев Куанышбек Бахытбекович Член Координационного совета Председатель Правления АО «Казахтелеком»
6 Идрисов Ерлан Абильфаизович Член Координационного совета Министр иностранных дел РК
7 Кизатов Ермек Ануарбекович Член Координационного совета Председатель Правления АО «НК «КазАвтоЖол»
8 Кефер Андреас Член Координационного совета Генеральный директор ТОО «Бемер Арматура»
9 Кожебаев Сайдолла Ильясович Член Координационного совета Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Alageum Group»
10 Мамин Аскар Узакпаевич Член Координационного совета Президент АО «НК «Казахстан Темир Жолы»
11 Мамытбеков
Асылжан Сарыбаевич
Член Координационного совета Член совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
12 Мынбаев Сауат Мухаметбаевич Член Координационного совета Председатель Правления АО «НК «КазМунайГАз»
13 Мырзахметов
Аблай Исабекович
Член Координационного совета Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»
14 Ускенов Канат Камзеевич Член Координационного совета Генеральный директор ТОО «Машзавод им. Кирова С.М»
15 Рау Альберт Павлович Член Координационного совета Вице-министр по инвестициям и развитию РК
16 Сулейменов Диас Тулеутаевич Член Координационного совета Генеральный директор ТОО «Камкор Менеджмент»
17 Султанов Бахыт Турлыханович Член Координационного совета Министр финансов РК
18 Саткалиев Алмасадам Майданович Член Координационного совета Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»
19 Смагулов Нурлан Эркебуланович Член Координационного совета Президент КМК «Астана Моторс»
20 Чекашов Виктор Анатольевич Член Координационного совета Директор ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс»
21 Янбулатов Александр Александрович Член Координационного совета Генеральный директор ТОО «FORMAT MACH COMPANY»

Full name Position of AKMI Position
1 Issekeshev Asset Orentayevich Chairman of the Coordination Council Minister of Investment and Development of the RK
2 Ashimbayev Maulen Sagathanovich Member of the Coordination Council Majilis deputy, Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Defense and Security of the Majilis
3 Aliyev Nurali Rahatovich Member of the Coordination Council
4 Zhumagaliyev Askar Kuanyshevich Member of the Coordination Council Chairman of the Board of JSC «Kazatomprom»
5 Esekeev Kuanyshbek Bahytbekovich Member of the Coordination Council Chairman of the Board of JSC «Kazakhtelecom»
6 Idrissov Yerlan Abilfaizovich Member of the Coordination Council Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan
7 Yermek Anuarbekovich Member of the Coordination Council Chairman of the Board of JSC «NC» KazAvtoZhol «
8 Kefer Andreas Member of the Coordination Council General director of LLP «Boehmer Valves»
9 Kozhebayev Saidolla Ilyassovich Member of the Coordination Council Chairman of the Supervisory Board of LLP «Alageum Group»
10 Mamin Askar Uzakpayevich Member of the Coordination Council President of JSC «NC «Kazakhstan Temir Zholy»
11 Mamytbekov Asylzhan Sarybayevich Member of the Coordination Council Board member of JSC National Operating Holding Kazagro
12 Mynbayev Sauat Mukhambetbayevich Member of the Coordination Council Chairman of the Board of JSC «NC» KazMunayGas «
13 Myrzakhmetov Ablay Isabekovich Member of the Coordination Council Chairman of the National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan «Atameken»
14 Uskenov Kanat Kamzeevich Member of the Coordination Council General Director of LLP «Mashzavod SM Kirov»
15 Rau Albert Pavlovich Member of the Coordination Council Vice-Minister for Investment and Development of the RK
16 Suleimenov Dias Tuleutayevich Member of the Coordination Council General Director of LLP «Kamkor Management»
17 Sultanov Bakhyt Turlyhanovich Member of the Coordination Council Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan
18 Satkaliyev Almasadam Maidanovich Member of the Coordination Council Chairman of the Board of JSC «Samruk-Energo»
19 Smagulov Nurlan Erkebulanovich Member of the Coordination Council President of the KMK «Astana Motors»
20 Chekashov Viktor Anatolevich Member of the Coordination Council Director of LLP «Caspian Engineering Complex»
21 Yanbulatov Alexandr Alexandrovich Member of the Coordination Council General Director of LLP «FORMAT MACH COMPANY»