2016 жылдың 16 қыркүйегінде Астана қаласында «Дамыған машина жасау – бәсекеге қабілетті Қазақстан»16 сентября 2016 года в городе Астана состоится IV Форум Машиностроителей КазахстанаThe IV Forum of Kazakhstan Machinery Manufacturers will take place in Astana on September 16th, 2016

2016 жылдың 16 қыркүйегінде Астана қаласында «Дамыған машина жасау – бәсекеге қабілетті Қазақстан» тақырыбында Қазақстанның Машина жасаушыларының IV Форумы өтеді, оған әлемнің 20 елінен 700-ден астам делегаттар қатысады деп күтілуде.

Форумның мақсаты – Қазақстанның машина жасау саласының өсуі мен мүмкіндіктерін көрсету ғана емес, сондай-ақ саланың әлемдік алпауыттарын ынтымақтастыққа тарту, машина жасау саласына қолдау көрсету шараларын талқылау, инвестициялар тарту және технологиялық даму, отандық өндірісті өсіру құралы ретінде импортты талмастыру және экспортқа бағытталу мәселелері.

Астана ірі халықаралық жобаларды іске асырудың алаңына айналып отыр. Біз өзіміздің машина жасау саламыздың бүкіл даму әлеуетін паш еткіміз келеді.

2016 жылғы 16 қыркүйекте сағат 09:00-де Астана қаласында «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ ғимаратында (Д. Қонаев көшесі, 6) Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің қатысуымен пленарлық отырыс өтеді.

2016 жылғы 16 қыркүйекте сағат 11:30-да Астана қаласында «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ ғимаратында (Д. Қонаев көшесі, 6) машина жасаудың екі басым бағыты: теміржолдық және қорғаныстық машина жасау бағыттары бойынша секциялық салалық отырыстар өтеді.

2016 жылғы 16 қыркүйекте сағат 11:30-да Астана қаласында «Hilton Gаrden Inn» қонақүйінде (Қабанбай батыр даңғылы, 15) бес басым бағыт: мұнай-газ, тау-кен, ауылшаруашылық, автомобиль жасау және электрлік-техникалық машина жасау бағыттары бойынша секциялық салалық отырыстар өтеді.

Секциялық отырыстарға орталық және жергілікті билік органдарының, білім және ғылым саласының өкілдері, Қазақстандық және шетелдік сала кәсіпорындарының, Қазақстанның машина жасау өнімдері ірі тұтынушыларының өкілдері қатысады.

Форумды ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының Үкіметі және «Қазақстанның машина жасаушылар одағы» ЗТБ болып табылады.

Форумның бас серіктесі – «Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-ауқат Қоры» АҚ.

Форумның серіктестері – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі және «Тенгизшевройл» ЖШС.


16 сентября 2016 года в городе Астана состоится IV Форум Машиностроителей Казахстана на тему: «Развитое машиностроение – конкурентоспособный Казахстан», на котором ожидается участие более 700 делегатов из 20 стран мира.

Цель Форума – не просто показать рост и возможности машиностроительной отрасли Казахстана, но и привлечь мировых гигантов отрасли к сотрудничеству, обсудить меры поддержки машиностроительной отрасли, привлечение инвестиций и технологическое развитие, вопросы импортозамещения и экспортоориентирования, как инструмента роста отечественного производства.

Астана становится площадкой для реализации крупных международных проектов. Мы хотим наглядно показать весь потенциал развития нашей машиностроительной отрасли.

16 сентября 2016 г. в 09:00 ч. в г. Астана в здании АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (улица Д.Кунаева, 6) состоится пленарное заседание с участием Премьер-Министра Республики Казахстан.

16 сентября 2016 г. в 11:30 ч. в г. Астана в здании АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (улица Д.Кунаева, 6) состоятся секционные отраслевые заседания по двум приоритетным направлениям машиностроения: железнодорожное и оборонное машиностроение.

16 сентября 2016 г. в 11:30 ч. в г. Астана в отеле «Hilton Gаrden Inn» (проспект Кабанбай батыра, 15) состоятся секционные отраслевые заседания по пяти приоритетным направлениям: нефтегазовое машиностроение, горнорудное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение и электротехническое машиностроение.

В секционных заседаниях примут участие представители центральных и местных органов власти, сферы образования и науки, представители предприятий отрасли, как Казахстана, так и зарубежные, крупнейших потребителей машиностроительной продукции Казахстана.

Организаторами Форума выступили Правительство Республики Казахстан и ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».

Генеральный партнер Форума – АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына».

Партнеры Форума – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан и ТОО «Тенгизшевройл».


The IV Forum of Kazakhstan Machinery Manufacturers will take place in Astana on September 16th, 2016 on the topic of “Developed mechanical engineering – competitive Kazakhstan”, which is expected to involve more than 700 delegates from 20 countries.

Forum Purpose is to not only demonstrate the growth and opportunities of machinery manufacturing industry of Kazakhstan, but also to attract the world’s industry giants for cooperation, discuss the measures of support the machinery manufacturing industry, attracting investments and technological development, issues of import substitution and export orientation as the growth instrument of domestic manufacturing.

Astana is becoming a platform for the implementation of major international projects. We would like to demonstrate the full potential of our machinery manufacturing industry.

Plenary session with the participation of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan will take place at 09:00 on September 16th, 2016 at the building of JSC “NC “Kazakhstan Temir Zholy” in Astana (6 D.Kunayev street).

Sectional industry meetings on two priority topics of machinery manufacturing: railroad and defense engineering – will take place at 11:30 on September 16th, 2016 at the building of JSC “NC “Kazakhstan Temir Zholy” in Astana (6 D.Kunayev street).

Sectional industry meetings on five priority topics of machinery manufacturing: oil & gas, mining & metallurgy, agricultural, automobile and electoral power – will take place at 11:30 on September 16th, 2016 at the “Hilton Gаrden Inn” hotel (15 Kabanbay Batyr ave.).

Representatives of central and local authorities, education and science, industry experts of Kazakhstan and from abroad, as well as representatives of the largest of consumers of machinery manufacturing products.

Forum organizers are the Government of the Republic of Kazakhstan and the ALE “Association of Kazakhstan Machinery Industry”.

General partner of the Forum – JSC “Sovereign Wealth Fund “Samruk-Kazyna”.

Partners of the Forum – Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan, Ministry of Information and Communication of the Republic of Kazakhstan and “Tengizchevroil” LLP.